Είσοδος Συνδρομητών
Όνομα χρήστη
Κωδικός πρόσβασης
 
Προηγούμενα Τεύχη
ΚΔΕΟΔ
 
Τεύχος 1-3/2015
Εκτύπωση

Κρατική χρηματοδότηση για την επέκταση του λιμανιού του Calais – SA.39688, 02.07.2015

 

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την από 02/07/2015 απόφασή της εκτίμησε ότι η κρατική χρηματοδότηση, ύψους 270 εκατομμυρίων ευρώ, για την κατασκευή νέου τερματικού σταθμού στο λιμάνι Calais είναι σύμφωνη με τους κανόνες της ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων, εφόσον προάγει τους σκοπούς της Ένωσης στον τομέα των μεταφορών, χωρίς να στρεβλώνει αδικαιολόγητα τον ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά.

Ειδικότερα, τον Απρίλιο του 2015, οι γαλλικές αρχές εξέφρασαν την επιθυμία τους να χρηματοδοτήσουν ένα σχέδιο επέκτασης του λιμανιού του Calais, με τη συμμετοχή τόσο του γαλλικού δημοσίου όσο και των τοπικών αρχών στην περιοχή Pas-de-Calais, καθώς ο φορέας εκμετάλλευσης του λιμανιού δεν μπορούσε να αναλάβει εξ ολοκλήρου το κόστος μιας τέτοιας επένδυσης. Το σχέδιο περιελάμβανε την κατασκευή ενός νέου τερματικού σταθμού που θα εξυπηρετούσε καλύτερα τις θαλάσσιες μεταφορές στο στενό της Μάγχης.

Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η κρατική χρηματοδότηση ήταν περιορισμένη στο ελάχιστο αναγκαίο μέτρο, προκειμένου να καταστήσει δυνατή την επένδυση. Επιπλέον, η ενδεχόμενη στρέβλωση του ανταγωνισμού θα ήταν επίσης περιορισμένη, δεδομένων των προβλέψεων για την ανάπτυξη της κυκλοφορίας και του γεγονότος ότι τόσο το Eurotunnel όσο και τα υπόλοιπα λιμάνια της περιοχής θα συνέχιζαν να ασκούν τις δραστηριότητές τους που είναι ανταγωνιστικές προς το λιμάνι του Calais. Επομένως, η Επιτροπή έκρινε ότι οι θετικές συνέπειες του παραπάνω επενδυτικού σχεδίου θα αντιστάθμιζαν πιθανές στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό λόγω της υπό εξέταση ενίσχυσης, η οποία κρίθηκε σύμφωνη με το άρθρο 107 παρ. 3 στοιχ. γ' ΣΛΕΕ.

Η μη εμπιστευτική εκδοχή της απόφασης θα δημοσιευθεί με αριθμό υπόθεσης SA.39688 στο μητρώο κρατικών ενισχύσεων, που βρίσκεται στον δικτυακό τόπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, αφού διευθετηθούν προηγουμένως τυχόν ζητήματα απορρήτου.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5301_en.htm

 
© 2008 Μο.Πα.Δι.Σ   |   Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου   |   Powered by Softways S.A.