Είσοδος Συνδρομητών
Όνομα χρήστη
Κωδικός πρόσβασης
 
Προηγούμενα Τεύχη
ΚΔΕΟΔ
 
Τεύχος 1-3/2015
Εκτύπωση

Ενίσχυση δικτύων με υψηλές ταχύτητες σύνδεσης στη Γερμανία, 18.06.2015

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα βασικά σημεία της γερμανικής πρότασης για τη θέσπιση καθεστώτος ενίσχυσης σχετικά με την ανάπτυξη της νέας γενιάς ευρυζωνικών δικτύων (NGA - Next Generation Access), ήταν σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. Το εν λόγω καθεστώς, προϋπολογισμού 3 δις ευρώ, έχει στόχο την παροχή υψηλής ταχύτητας πρόσβασης στο διαδίκτυο σε ολόκληρη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένων και των αγροτικών περιοχών.

Σύμφωνα με το σχέδιο του γερμανικού καθεστώτος, ιδιωτικοί φορείς και οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μέσα στα επόμενα τρία χρόνια για χρηματοδότηση σε περιοχές όπου είναι διαθέσιμη μόνο βασική ευρυζωνική σύνδεση και δεν υπάρχουν σχέδια ιδιωτικών επενδύσεων για ανάπτυξη νέας γενιάς ευρυζωνικών δικτύων. Το καθεστώς προβλέπει την εγκατάσταση δικτύων που θα είναι σε θέση να παρέχουν ταχύτητες λήψης αρχείων τουλάχιστον 30Mbits/s και, στις περισσότερες περιπτώσεις 50Mbits/s, σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Η Επιτροπή αξιολόγησε το εν λόγω καθεστώς σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για Ευρυζωνικές Κρατικές Ενισχύσεις του 2013, οι οποίες απαιτούν τα δίκτυα που χρηματοδοτούνται από το δημόσιο να είναι ανοιχτά σε όλες τις ανταγωνίστριες επιχειρήσεις υπό όρους που δεν εισάγουν διακρίσεις. Σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής, τα κύρια σημεία της γερμανικής πρότασης πληρούν τους ανωτέρω όρους των εν λόγω Κατευθυντηρίων Γραμμών.

Η μη εμπιστευτική εκδοχή της απόφασης θα δημοσιευθεί με αριθμό υπόθεσης SA. 38348 στο μητρώο κρατικών ενισχύσεων, που βρίσκεται στον δικτυακό τόπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, αφού διευθετηθούν προηγουμένως τυχόν ζητήματα απορρήτου. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5186_en.htm

 

 
© 2008 Μο.Πα.Δι.Σ   |   Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου   |   Powered by Softways S.A.