Είσοδος Συνδρομητών
Όνομα χρήστη
Κωδικός πρόσβασης
 
Προηγούμενα Τεύχη
ΚΔΕΟΔ
 
Τεύχος 1-3/2015
Εκτύπωση

Πληροφορίες για τις φορολογικές πρακτικές των κρατών μελών, 08.06.2015

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της για επέκταση του ελέγχου περί ύπαρξης κρατικών ενισχύσεων και στη φορολογική πρακτική που ακολουθούν οι εθνικές φορολογικές αρχές, ζήτησε από τα κράτη μέλη όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, ώστε να διαπιστώσει εάν ατομικές φορολογικές πράξεις που εκδίδονται είναι πιθανόν να συνεπάγονται χορήγηση κρατικών ενισχύσεων, παρέχοντας επιλεκτικά πλεονεκτήματα σε συγκεκριμένες εταιρίες, ομίλους εταιριών ή φυσικά πρόσωπα, με αποτέλεσμα να στρεβλώνουν τους όρους του ανταγωνισμού εντός της κοινής αγοράς.

Μέχρι σήμερα, η Εσθονία και η Πολωνία δεν έχουν ανταποκριθεί στην υποχρέωσή τους για παροχή των απαραίτητων πληροφοριών, παρά μόνον έχουν προσκομίσει γενικές πληροφορίες για το εθνικό φορολογικό τους καθεστώς, επικαλούμενες το φορολογικό απόρρητο και την αρχή της αναλογικότητας.

Η Επιτροπή εξέδωσε δύο διαταγές, με τις οποίες διατάσσει τα δύο κράτη μέλη να προσκομίσουν τις απαραίτητες πληροφορίες μέσα σε προθεσμία ενός μήνα. Σε διαφορετική περίπτωση, η Επιτροπή θα απευθυνθεί στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, η Επιτροπή σημειώνει ότι τα κράτη μέλη έχουν νομική υποχρέωση να προσκομίσουν τις συγκεκριμένες πληροφορίες που τους ζητήθηκαν, ενώ το φορολογικό απόρρητο δεν μπορεί να αποτελεί λόγο περί μη συμμόρφωσής τους, δεδομένου ότι και η ίδια η Επιτροπή δεσμεύεται από απόρρητο.

Η επέκταση της έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί ύπαρξης ή μη κρατικών ενισχύσεων και στην ακολουθούμενη από τα κράτη μέλη φορολογική πρακτική, στοχεύει να επιτύχει μεγαλύτερη φορολογική διαφάνεια απέναντι στην παρατηρούμενη φοροαποφυγή και τον επιζήμιο φορολογικό ανταγωνισμό. Σημειώνει δε ότι η πρόταση, που υπέβαλε τον Μάρτιο του 2015 για αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις που λαμβάνουν, εγκρίθηκε από τους Υπουργούς Οικονομικών στο ανεπίσημο ECOFIN που πραγματοποιήθηκε στη Ρίγα και θα τεθεί σε εφαρμογή τον Ιανουάριο του 2016.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5140_en.htm

 
© 2008 Μο.Πα.Δι.Σ   |   Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου   |   Powered by Softways S.A.