Είσοδος Συνδρομητών
Όνομα χρήστη
Κωδικός πρόσβασης
 
Προηγούμενα Τεύχη
ΚΔΕΟΔ
 
Τεύχος 1-3/2015
Εκτύπωση

Μετάθεση έναρξης ισχύος του μέρους Β’ του Ν. 4281/2014, 19.03.2015

 

Με την παρ. 1 του άρθρου 37 του Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ Α' 29/19.03.2015) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις», μετατέθηκε η έναρξη ισχύος των διατάξεων του Μέρους Β' του ν. 4281/2014 στις 31.12.2015, εκτός αν ορίζεται άλλως στις επιμέρους διατάξεις αυτού. Με την παρ. 2 του αυτού άρθρου ορίζεται ότι έως την 31.12.2015 εξακολουθεί η δημοσίευση των προκηρύξεων στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων στην ΕτΚ, ενώ με την παρ. 3 καταργούνται από τη δημοσίευση του νόμου, ήτοι από 19.03.2015, οι παρ. 1-11 του άρθρου 2 του ν. 2286/1995 (Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών).

Με το άρθρο 29 του Ν. 4320/2015 ρυθμίζονται επείγοντα θέματα μεταφοράς μαθητών και ειδικότερα παρατείνονται αυτοδικαίως οι συμβάσεις μεταφοράς, οι οποίες εκτελούνται σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 49 του ν. 4274/2014 (Α΄ 147), μέχρι το τέλος του σχολικού έτους 2014 - 2015.

 
© 2008 Μο.Πα.Δι.Σ   |   Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου   |   Powered by Softways S.A.