Είσοδος Συνδρομητών
Όνομα χρήστη
Κωδικός πρόσβασης
 
Προηγούμενα Τεύχη
ΚΔΕΟΔ
 
Τεύχος 1-3/2015
Εκτύπωση

Η Ευρωπαϊκή επιτροπή εγκαινιάζει το πιλοτικό πρόγραμμα ΙΜΙ, 20.04.2015

 

Η ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε πιλοτικό πρόγραμμα προκειμένου να δοκιμασθεί η καταλληλότητα της χρήσης του Συστήματος Πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά [Internal Market Information (IMI) system].

Το σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά αποτελεί ένα εργαλείο το οποίο διευκολύνει και υποστηρίζει την ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στις δημόσιες αρχές των κρατών - μελών της ΕΕ για πληθώρα θεμάτων. Μέσω του πιλοτικού προγράμματος, οι δημόσιες αρχές μπορούν τώρα να κάνουν χρήση του συστήματος ΙΜΙ και για την διαδικασία ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Συγκεκριμένα, μετά την εγγραφή τους στο σύστημα και ανάλογα με την εθνική οργάνωση της χρήσης του ΙΜΙ, παρέχονται οι εξής δυνατότητες:

  • Άρση αμφιβολιών περί της αυθεντικότητας εγγράφου ή πιστοποιητικού που υποβάλλεται από έναν διαγωνιζόμενο
  • Έλεγχος ότι οι εταιρείες πληρούν τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές ή ότι είναι κατάλληλη για την εκτέλεση της εκάστοτε σύμβαση
  • Επαλήθευση ότι δεν συντρέχει λόγος αποκλεισμού, όπως σε περίπτωση καταδίκης για απάτη
  • Επαλήθευση των πληροφοριών που περιέχονται σε υπεύθυνη δήλωση προσφέροντα

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8235&lang=en&title=European-Commission-launches-IMI-public-procurement-pilot-project

 
© 2008 Μο.Πα.Δι.Σ   |   Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου   |   Powered by Softways S.A.